Poslanie OZ Rozvoj obce Čičmany

Rozvoj obce Čičmany je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je právnickou osobou. Je dobrovoľným združením záujemcov o jeho činnosť. Stanovy združenia boli schválené Ministerstvom vnútra SR.

Cieľom nášho združenia je:

  • Pomáhať a podporovať rozvoj obce ako výnimočnej obce, ktorá uchováva hodnoty ľudových tradícií.
  • Usilovať sa o kultúrne navrátenie spoločenského života do obce.